Algemene voorwaarden

Art 1. Toepassing Algemene Voorwaarden
1.1. De algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Jens De Beule of, hierna “JENSDEV” of “JENS Development Consultancy”, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever of, hierna “klant”. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Jens De Beule (JENSDEV) te aanvaarden.

Art 2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Jens De Beule (JENSDEV) zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen één (1) maand voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Jens De Beule (JENSDEV) – of digitaal ondertekend. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot.
2.2 Wanneer door één of andere reden bepaalde onderdelen niet meer beschikbaar zijn tijdens de aankoop wordt de klant verwittigd om een nieuwe keuze te maken zonder reden van schadevergoeding.
2.3 De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht JENSDEV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.
2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Jens De Beule (JENSDEV) zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Jens De Beule (JENSDEV) niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om (digitaal) informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico
5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij JENSDEV bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Bij elke per uur aangerekende prestatie dient de klant een voorschot te betalen van 50% van het totaalbedrag, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
6.2 Bij de oplevering dient het resterend saldo te worden betaald van het factuurbedrag.
6.3 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Jens De Beule (JENSDEV) BE12 0018 3899 3492 of een andere betaalmethode die aangeboden wordt. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
6.4 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Jens De Beule(JENSDEV), is de klant aan Jens De Beule(JENSDEV) een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Jens De Beule(JENSDEV) zich het recht voor om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Jens De Beule(JENSDEV) gemaakte creaties niet gebruiken.
6.5 Het saldo van de factuur moet ten laatste op hun vervaldag voldaan worden. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen.
6.6 Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.
6.7 Webprojecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

Artikel 7. Klachten ‐ protest van de factuur
7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Jens De Beule (JENSDEV) te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid ‐ Algemeen
8.1. Jens De Beule (JENSDEV) verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Jens De Beule (JENSDEV) zijn middelenverbintenissen. Jens De Beule (JENSDEV) is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
8.2. Jens De Beule (JENSDEV) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
fout (zelfs een grove fout) van zijn of zijn aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Jens De Beule (JENSDEV) zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het
voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Jens De Beule (JENSDEV) of een aangestelde.
8.3. De aansprakelijkheid van Jens De Beule (JENSDEV) met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Jens De Beule (JENSDEV). De totale aansprakelijkheid van Jens De Beule (JENSDEV), zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Jens De Beule (JENSDEV) werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
8.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft JENSDEV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
8.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Jens De Beule (JENSDEV) geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
8.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
8.7 Jens De Beule (JENSDEV) kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software
9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens
externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Jens De Beule (JENSDEV) ontwikkelde sites.
10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Jens De Beule (JENSDEV) gecreëerde website worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Jens De Beule (JENSDEV) werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Jens De Beule (JENSDEV) verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
10.4. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d.i. de software nodig voor het beheer van de inhoud van de website) behoren exclusief toe aan Jens De Beule (JENSDEV) of een derde waarmee Jens De Beule (JENSDEV) hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten. Mits betaling van een jaarlijkse licentievergoeding, bepaald in de offerte van Jens De Beule (JENSDEV), en onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling van deze vergoeding, verkrijgt de klant een niet exclusieve, niet-overdraagbare gebruikslicentie op deze software. Het is de klant verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de software op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, mee te delen, te gebruiken ten behoeve van derden of te commercialiseren.
10.5. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Jens De Beule (JENSDEV) te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Jens De Beule (JENSDEV) onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Jens De Beule (JENSDEV) waarvan hij kennis neemt.

Artikel 11. Hostingdiensten
11.1. Voor de hosting werkt Jens De Beule (JENSDEV) samen met een gespecialiseerde partner, waar verschillende webservers en andere diensten in beheer staan. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Jens De Beule (JENSDEV) de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
11.2. De hostingdiensten worden door Jens De Beule (JENSDEV) aan de klant per termijn verstrekt, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit schriftelijk per mail of per annuleringsverzoek te melden uiterlijk 14 dagen voor de vervaldatum van de hosting. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende termijn verschuldigd zijn.
11.3 Jens De Beule (JENSDEV) is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op zijn systemen geplaatste inhoud.
11.4 De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Jens De Beule (JENSDEV) en kan ongeacht de reden worden aangepast door Jens De Beule (JENSDEV), waar minstens 14 dagen voor het vernieuwen van de dienst een schriftelijke melding aan de klant voorafgaat.

Artikel 12. Domeinnaam
12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Jens De Beule (JENSDEV), dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Jens De Beule (JENSDEV) staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Jens De Beule (JENSDEV). Deze beheerovereenkomst is per duur van de termijn en dient per aangetekend schrijven, per mail of per annuleringsverzoek te worden opgezegd, uiterlijk 14 dagen voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.
12.2 De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Jens De Beule (JENSDEV) en kan ongeacht de reden worden aangepast door Jens De Beule (JENSDEV), waar minstens 14 dagen voor het vernieuwen van de dienst een schriftelijke melding aan de klant voorafgaat.

Artikel 13. Onderhoudscontract
13.1. Onder onderhoudscontract wordt verstaan, het up-to-date houden van het technische gedeelte van de website tegen hacking (software, plugins, …), dit enkel wanneer er nieuwe updates worden uitgebracht door de ontwikkelaars van deze onderdelen. Uiteraard is Jens De Beule (JENSDEV), niet aansprakelijk wanneer bepaalde onderdelen niet meer ondersteund of geüpdatet worden door de externe ontwikkelaars.
13.2 Deze dienst wordt per termijn stilzwijgend verlengt. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit per aangetekend schrijven, per mail of  per annuleringsverzoek te melden ten laatste 14 dagen voor de vervaldatum. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor de volgende termijn verschuldigd zijn.
13.3 De actuele prijslijst kan worden opgevraagd op de website van Jens De Beule (JENSDEV) en kan ongeacht de reden worden aangepast door Jens De Beule (JENSDEV), waar minstens 14 dagen voor het vernieuwen van de dienst een schriftelijke melding aan de klant voorafgaat.

Artikel 14. Beëindiging van de overeenkomst
14.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Jens De Beule (JENSDEV) het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
14.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Jens De Beule (JENSDEV) verleende diensten betalen, alsook de kosten die Jens De Beule (JENSDEV) moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Jens De Beule (JENSDEV) nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Jens De Beule (JENSDEV). Bovendien behoudt Jens De Beule (JENSDEV) het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijs bevat dat zijn werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
14.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om zijn eventuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
14.4 Jens De Beule (JENSDEV) is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (vb. website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant — maar niet beperkt tot — de veiligheid van de infrastructuur van één of meerdere andere klanten waarmee Jens De Beule (JENSDEV) een overeenkomst heeft of van Jens De Beule (JENSDEV) zelf in gevaar brengt, de algemene orde van de bedrijfsactiviteiten verstoort of zich schuldig maakt aan enige vorm van smaad aan Jens De Beule (JENSDEV) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Jens De Beule (JENSDEV) zal in elk geval de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
14.5 Jens De Beule (JENSDEV) is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 15. Geheimhoudingsplicht
15.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Verwerking persoonsgegevens
16.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Jens De Beule (JENSDEV), heeft Jens De Beule (JENSDEV) de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
16.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Jens De Beule (JENSDEV) persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.
Update: lees ook het privacybeleid op https://jensdev.com/privacy

Artikel 17. Referentie
17.1. De klant gaat ermee akkoord dat de door Jens De Beule (JENSDEV) voor de klant ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van Jens De Beule (JENSDEV). Onderaan de website die van JENSDEV-diensten geniet staat tevens ook een vermelding naar de website van JENSDEV die onder geen enkele omstandigheid – maar niet beperkt tot – aangepast, verborgen of verwijderd mag worden.

Artikel 18. Overmacht
18.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Jens De Beule (JENSDEV) geen controle heeft, bevrijden Jens De Beule (JENSDEV), voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van zijn verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.
18.2 Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Jens De Beule (JENSDEV) tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 19. Afwerving
19.1 De klant verbindt er zich toe om vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking tot 24 maanden na de beëindiging ervan geen personeel van Jens De Beule (JENSDEV) direct of indirect in dienst te nemen, of op welke andere basis dan ook, noch voltijds, noch deeltijds in te huren of pogingen hiertoe te ondernemen. Met de term “personeel” wordt bedoeld alle vaste en freelance medewerkers van Jens De Beule (JENSDEV).
19.2 Wanneer de klant dit artikel overtreedt, is de klant gehouden om een schadevergoeding te betalen gelijk aan het brutojaarsalaris van de betreffende persoon.

Artikel 20. Nietigheid
20.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Jens De Beule (JENSDEV) en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 21. Wijziging van deze voorwaarden
21.1 Deze voorwaarden kunnen steeds eenzijdig zonder verwittiging vooraf gewijzigd of aangevuld worden. Deze online versie is steeds de meest recente versie.

Laatste wijziging op 24 februari 2019.

Artikel 22. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
22.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Jens De Beule (JENSDEV). Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Brussel.